Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Kopie van bouwvergunning wordt niet goedgekeurd
Naam: Mark, van Tata Steel (datum: 04-08-2022 22:10)

Voor onze volgende (bestaande) woning willen wij beginnen met het uitbouwen van de voorkant van de woning (keuken).

Deze verbouwing is de afgelopen jaren bij 6 woningen in de straat reeds uitgevoerd. Waar de eerste 4 het bij een uitbouw van max 1m hielden hebben de laatste 2 vorig jaar toestemming gekregen de woning 1.20m uit te bouwen. Dit bleek een fout van een ambtenaar van de gemeente maar is het niet gelukt dit terug te draaien.

Je raad het al, ook wij hebben dus een aanvraag ingediend voor een uitbouw van 1.20m maar deze wordt afgewezen (mag max 1m zijn).

In hoeverre heb ik 'recht' om net als de laatste twee aanvragen toch die 1.20 vergunt te krijgen?
Reageer
Re: Kopie van bouwvergunning wordt niet goedgekeurd
Naam:
Thomas (datum: 05-08-2022 08:47)

Op zich kun je geen rechten ontleden aan gemaakte fouten. Overigens is het de vraag of het een fout van een ambtenaar was. In eerste instantie is (bewust?) 1,2 meter aangevraagd en zo ontworpen door een architect of tekenaar. Kennelijk was het nodig om die 20cm toe te voegen t.o.v. de eerder gerealiseerde plannen.

In mijn optiek moet de gemeente wel meer motiveren dan 'dat was een foutje'. Wat is ruimtelijk gezien nu het probleem van die 20cm?

Uit het verhaal blijkt niet of het ontwerp voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan / beheersverordening.

Recht hebben en recht krijgen zijn 2 verschillende zaken. Je kunt proberen via bezwaar- en beroepsprocedures je gelijk te halen. Dat kost geld en tijd. Of je gaat in overleg met de verantwoordelijk wethouder, of afdelingshoofd. Dat wil ook nog wel eens helpen.
Re: Kopie van bouwvergunning wordt niet goedgekeurd
Naam:
pino (datum: 05-08-2022 09:45)

ik zou eerst eens nagaan of er ontheffing is verleend op het bestemmingsplan voor die 20 cm extra.
en zo nee of de gemeente dit dan op een andere manier heeft gerepareerd.

Als dat het geval is kan je hier mogelijk gebruik van maken om de zelfde ontheffing te krijgen.Re: Kopie van bouwvergunning wordt niet goedgekeurd
Naam:
Mark , van Tata Steel (datum: 05-08-2022 10:36)

Allereerst bedankt voor jullie snelle antwoorden!
En excuus alvast voor de lange lap tekst hieronder 😊
@Thomas
Het 'foutje van de ambtenaar' is iets wat ik van de desbetreffende bewoners heb meegekregen, niet een officiële uitspraak van de gemeente.
Het gaat in dit geval om een erg simpele erker van 1.20 x 3.55 en de enige reden die ik kan bedenken voor de 20cm extra is dat er een groter kookeiland in past….
Na het indienen van de bouwvergunning is de architect in eerste instantie telefonisch benadert door de gemeente met de opmerking dat het maximaal 1m mocht zijn (terwijl hij toch refereerde aan de eerder verleende bouwvergunning van 1.20). De gemeente gaf echter aan hier niets over terug te kunnen vinden….. Na overleg met mij (wat gaan we doen? Akkoord met 1m of ertegenin?) heeft hij opnieuw gerefereerd naar de eerder vergunde bouwvergunning en heeft hij foto’s van mij met daarop de gebouwde erker incl. afmetingen bijgevoegd.
Wat mij echter het meest verbaasd is dat hij nu per mail een afwijzing krijgt die niet eens inhoudelijk ingaat op de reeds eerder goedgekeurde bouwvergunning…
Letterlijke tekst:
Uw Indicatieverzoek is behandeld en het advies is positief mits.
Hieronder leest u welk advies wij over uw verzoek hebben opgesteld. Dit is gedaan door een intaketeam dat uit verschillende vakdisciplines van de gemeente bestaat. Dit gebeurt aan een intaketafel.
Aanvraag omgevingsvergunning.
Uw Indicatieverzoek past niet geheel in het geldende bestemmingsplan. Wij adviseren u daarom een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Hierbij mag de bouwgrens echter maximaal 1 meter worden overschreden. Vanuit het bestemmingsplan en kruimelgevallenbeleid bestaat echter nog de mogelijkheid om hier 10% van af te wijken. Hiermee zou u op een overschrijding komen van 1.10 meter. Dit is het maximale wat mag worden overschreden en hiervan kan niet worden afgeweken.
Tegen dit advies kan geen bezwaar worden gemaakt
Dit geldt voor u en uw omgeving.
Ik heb onze architect gevraagd om nogmaals te vragen om een reactie die inhoudelijk ingaat op de eerder vergunde bouwaanvraag maar probeer zelf inderdaad ook de desbetreffende ambtenaar te spreken.

@Pino
Ik heb hier de beschikking van de desbetreffende omgevingsvergunning. Hierin staat niets over een eventuele 'ontheffing op het bestemmingsplan'.

Letterlijk uit de beschikking:
Procedure
Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wij hebben de aanvraag getoetst aan de in de artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde beoordelingscriteria.
Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

En:
Overweqende
De aanvraag omgevingsvergunning is ontvankelijk, aangezien aanvrager heeft voldaan aan de indieningvereisten zoals vermeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Naar het oordeel van ons college zijn er voldoende gegevens en bescheiden overgelegd, waardoor aannemelijk is gemaakt dat het desbetreffende bouwen voldoet aan de voor dat bouwen geldende eisen.
Op de voorbereiding van dit besluit is paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.
De aanvraag is getoetst aan de in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde beoordelingscriteria.
Aan deze criteria wordt voldaan gezien het onderstaande.
De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken naar het oordeel van ons college aannemelijk dat het bouwen, waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de in het Bouwbesluit en de in de Bouwverordening van de gemeente Beverwijk gestelde voorschriften.
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Woongebied Oost
Het bouwplan is in overeenstemming met voormeld voorschrift
Het bouwen is niet in strijd met de algemene regels van het Rijk of de provincie
Gelet op de artikel 2.1 en volgende van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en op de bouwverordening dezer gemeente.
Re: Kopie van bouwvergunning wordt niet goedgekeurd
Naam:
pino (datum: 05-08-2022 11:37)

ik ga er vanuit dat je het bestemmingsplan gecontroleerde hebt.
Er kunnen best verschillen zijn tussen woningen in de zelfde straat.


Als dat niet zo is dan is er geen spraken van een foutje maar van een flinke fout.
Die de gemeente m.i. zou moeten repareren.
om het die vergunde verbouwing weer binnen het wettelijk kader te krijgen

Voor jouw maakt dat echter geen verschil.
als ze aangeven dat ze in jouw geval niet willen meewerken aan het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen houd het op.
Re: Kopie van bouwvergunning wordt niet goedgekeurd
Naam:
Thomas (datum: 05-08-2022 14:03)

De gemeente maakt er wel een potje van. Of wijkt het gebouwde af van de vergunning? Dan zou je een handhavingsverzoek kunnen indienen, maar dat komt de verstandhouding in de buurt niet ten goede.

Ik zou een gesprek met de leidinggevende of de wethouder aanvragen. En dan inbrengen dat er sprake is van een vreemde gang van zaken, en dat niet eenduidig wordt gewerkt. En dat om 10cm....
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl