Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Rc-waarden bij uitbouw bestaande woning
Naam: B. Dover (datum: 13-08-2018 20:06)

In het voorgaande item ontstond een discussie over de geŽiste Rc-waarden bij een uitbouw van een bestaande woning. Ter verduidelijking hier een puntsgewijze uitleg.

Ik ging er vanuit dat bij een aanbouw de Rc-waarden voor vloer, dak en gevel mochten voldoen aan het rechtens verkregen niveau. Dit leek mij ook logisch aangezien het weinig zin lijkt te hebben om een klein deel van een woning heel goed te gaan isoleren terwijl het grootste deel slecht geÔsoleerd is. Dit blijkt echter een foutieve aanname.

Art.1.12 lid 1 geeft aan wat er onder verbouw verstaan wordt:

'1.
Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 5 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven.'

Hier wordt aangegeven dat er in principe uit moet worden gegaan van de eisen van een te bouwen bouwwerk (nieuwbouw dus) tenzij in het artikel anders vermeld wordt. In de toelichting op art. 1.12 wordt echter verwarring geschept. Met name door de zin:

'Het rechtens verkregen niveau wordt aangewezen wanneer de eisen voor nieuwbouw of redelijkerwijs niet haalbaar zijn, of zich niet goed zullen kunnen verhouden met het bestaande kwaliteitsniveau van het te verbouwen object.'

en het daarop volgende voorbeeld.

Dit wordt in art. 5.6 lid 1 verder onderstreept.

'1.
Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en de voorschriften van artikelen 5.3, eerste tot en met zevende lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m2ēK/W.'

Echter in lid 3 wordt gesteld:

'3.
In afwijking van het eerste lid zijn op het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing, en zijn de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met zevende lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 5.4 aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.'

Voor de definitie van bijbehorend bouwwerk wordt verwezen naar bijlage II van de BOR. Deze zegt daarover (bijlage II, hoofdstuk 1, artikel 1):

'bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;'

In de toelichting op art. 5.6 lid 3 van het bouwbesluit wordt dit verder onderschreven/verduidelijkt:

'In het nieuwe tweede lid van artikel 5.6 (verbouw), Stb. 2013, 75, (vernummerd tot derde lid (bij Stb. 2015,425) is een specifiek voorschrift voor nieuwe dakkapellen en zogenoemde bijbehorende bouwwerken opgenomen. Bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) geldt wat betreft de thermische isolatie het nieuwbouwniveau onverkort. Onder een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Bor wordt verstaan: de uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Zie ook de toelichting op die begripsbepaling in Staatsblad 2010, 696. Onder het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een bijbehorend bouwwerk wordt bijvoorbeeld begrepen het uitbouwen van een woonkamer of keuken en het plaatsen van een dakopbouw. Er wordt op gewezen dat het bij bijbehorende bouwwerken in de zin van het Bor niet alleen om bouwwerken op de begane grond gaat maar ook om bouwwerken op verdiepingen of in de kapconstructie. Bij nieuwe dakkapellen en aan- of uitbouwen mag dus in afwijking van het algemene voorschrift (was enig voorschrift, nu het eerste lid) niet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau, behalve bij toepassing van artikel 5.4 (luchtvolumestroom) waar wel mag worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. Met dit nieuwe voorschrift wordt invulling gegeven aan een toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/2012, 32 757, nr.40).'

De uitbouw bij de bestaande woning valt dus onder de definitie van bijbehorend bouwwerk dus is art. 5.6 lid 3 van toepassing. De Rc-waarden dienen dus aan de nieuwbouweisen te voldoen (dak: Rc=6, gevel Rc=4,5 en vloer: Rc=3,5).

Hopelijk heb ik hiermee wat duidelijkheid kunnen geven aan de mensen die met dezelfde vraag zitten.

Mocht ik het mis hebben dan hoor ik dit natuurlijk graag.

Reageer
Re: Rc-waarden bij uitbouw bestaande woning
Naam:
Joost (datum: 14-08-2018 07:47)

U heeft helemaal gelijk. Ik verbaas me wel over het feit dat hierover nog steeds discussie plaatsvind. M.i. is de regelgeving hierin heel duidelijk daar dit specifieke onderwerp ook echt onderdeel is geweest van een aanpassing aan het bouwbesluit na 2012.
Re: Rc-waarden bij uitbouw bestaande woning
Naam:
B. Dover (datum: 14-08-2018 09:55)

Ik vermoed dat dit komt doordat het niet heel logisch lijkt/is. Als je een klein deel van je woning uitbouwt dan is het niet heel logisch om dit deel van een veel hogere isolatiewaarde te voorzien aangezien dit maar weinig invloed heeft op de isolatiewaarde van de totale woning.

Daarnaast wordt in de toelichting op art. 1.12 lid 1 gesuggereerd dat je toch gebruik zou kunnen maken van het rechtens verkregen niveau '[..]wanneer de eisen voor nieuwbouw of redelijkerwijs niet haalbaar zijn, of zich niet goed zullen kunnen verhouden met het bestaande kwaliteitsniveau van het te verbouwen object.'. Daarmee lijkt het bouwbesluit de mogelijkheid te geven om de isolatiewaarde van de uitbouw gelijk te houden aan die van het bestaande. Dit lijkt mij ook heel logisch (zie het eerste argument).
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl