Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Geluidsbelasting wegverkeerslawaai volgens bestemmingsplan of volgens berekening?
Naam: Frank, van adviesbureau (datum: 23-07-2018 13:43)

In art. 3.3 lid 3 van het Bouwbesluit wordt het woord "kan" gebruikt. Volgens de leden 1 en 2 zou je bij het bepalen van de geluidwering de vastgestelde hogere waarde als uitgangspunt moeten aanhouden, maar de geluidsbelasting KAN ook opnieuw worden bepaald volgens de voorgeschreven rekenmethode.
Betekent dit nu dat de initiatiefnemer altijd de geluidsbelasting op de gevels opnieuw kan (laten) berekenen en als uitgangspunt mag gebruiken? Of betekent dit dat het bevoegd gezag (de gemeente) KAN goedkeuren om een nieuwe berekening van de geluidsbelasting te gebruiken, als dit naar oordeel van de gemeente voor die locatie wel een geschikte werkwijze is?

Concreet voor het bouwplan waar het om gaat, is er meer dan 10 jaar geleden een hogere waarde vastgesteld voor een redelijk omvangrijk gebied voor meerdere woningen. Nu wordt er invulling gegeven aan de plannen voor een bepaalde woning, waarbij de geluidsbelasting aanzienlijk lager uitgerekend is.


BB2012 Art. 3.3 lid 3:
Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder.
Reageer
Re: Geluidsbelasting wegverkeerslawaai volgens bestemmingsplan of volgens berekening
Naam:
Michiel Meinema , van Bouwfysica Meinema (datum: 23-07-2018 16:04)

Normaal gesproken geschiedt dit via een berekening middels een Geomilieu model of gelijkwaardig software pakket. Deze houden rekening met verkeersintensiteiten en als het een beetje compleet model is alle reflecties die van belang zijn.

Wat iemand ooit op een bestemmingsplan heeft gezet als geluidbelasting zal meer indicatief van aard zijn.

Re: Geluidsbelasting wegverkeerslawaai volgens bestemmingsplan of volgens berekening
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 23-07-2018 16:43)

https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd3/afd3-1/art3-3

Re: Geluidsbelasting wegverkeerslawaai volgens bestemmingsplan of volgens berekening
Naam:
Frank , van adviesbureau (datum: 24-07-2018 11:56)

Hartelijk dank voor jullie reacties zover. Een en ander bevestigt toch wel de werkwijze die wij aangehouden hebben, volgens mij.

Meer dan 10 jaar geleden is er voor het bestemmingsplan een akoestisch onderzoek uitgevoerd en zijn er hogere waarden vastgesteld.
Nu hebben wij (voor de omgevingsvergunning activiteit bouwen) een nieuwe berekening geluidsbelasting SRM-2 uitgevoerd met Geomilieu en komen we op een aanzienlijk lagere belasting uit. Daarbij speelt mee dat we hier een bouwplan in de tweede-lijns-bebouwing behandelen, en met nieuwe inzichten in de verkeersgegevens.

Naar ons idee kunnen we deze nieuwe berekening gebruiken als uitgangspunt voor de geluidwerende voorzieningen, in overeenstemming met art. 3.3 lid 3.
De gemeente geeft echter aan dat ze daar niet in mee hoeven te gaan, omdat in lid 3 het woord "kan" gebruikt is (en niet bijvoorbeeld "mag"). De gemeente wil dus dat de geluidwerende voorzieningen gebaseerd worden op de hogere belasting die meer dan 10 jaar geleden in het Hogere-Waarde-Besluit is vastgesteld.

Er is dus verschil in de interpretatie van lid 3: "kan" en mag er altijd worden uitgegaan van een nieuwe berekening van de belasting op de gevels, of is dit ter beoordeling aan het bevoegd gezag?
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl